במידה והתפטרת בעקבות הטרדה מינית בעבודה האם הינך זכאית לפיצויי פיטורים?

סעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות קובע, שבמסגרת יחסי עבודה, לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד בכל דרך שהיא. בין אפשרויות הפגיעה אשר הוגדרו בחוק, נקבעה גם הטרדה מינית.

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר הטרדה מינית באופן הבא:

"הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות ובנוסף, הטרדה מינית יכולה להיות גם התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות".

הטרדה מינית בעבודה יכולה להוות הרעה מוחשית בתנאי עבודה ולפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963התפטרות עובד/ת מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה לעניין חוק פיצויי פיטורים רואים כפיטורים.

העובד/ת חייב/ת להראות את הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה ובין התפטרותו. התפטרות תזכה אותו/ה בפיצויי פיטורים רק אם יוכח שהרעת התנאים הייתה הגורם המכריע או המניע לפיטורים.

הטרדה מינית במקום העבודה, פיצויים ללא הוכחת נזק!!