אם   מהי שמירת הריון ומי משלם על ימי המחלה?

מצב של שמירת הריון הוא עובדת בהריון הנדרשת לשהות במנוחה עקב סכנה לעובדת או לעובר.

חוק עבודת נשים הסדיר את נושא שמירת הריון

 1. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי הריון, אם אישר הרופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל הריון מחייב זאת, ובמידה שאישר.
 2. היעדרות זו היא כמו היעדרות מפאת מחלה
 3. אם העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר- לא תקבל תשלום
 4. כדי שתיקבע שמירת הריון צריכה העובדת אישור רופא בכתב כי העבודה מסכנת את העובדת או את עוברה.
 5. שמירת הריון היא כמו חופשה ללא תשלום
 6. היעדרות זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
 7. הוראות פסיקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עובדת מחליפה
 8. עובדת שהייתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלת שמירת עבודה.
 9. העובדת תהיה זכאית לתשלום גם בעד תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם הייתה בשמירת הריון.

התנאים לתשלום שמירת הריון בביטוח לאומי

 1. מצב רפואי שמסכן את האישה או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב.
 2. במקרה בו סוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בהריון או את העובר
 3. אישור רפואי בכתב,
 4. אם המעסיק הודיע שאין עבודה חלופית לעובדת

מהו גובה גמלת שמירת הריון?

גובה הגימלה הוא השכר הרגיל של העובדת.

הביטוח הלאומי לא ישלם גימלה מעבר ל 100% מהשכר הממוצע חלקי 30.

אין כפל תשלומים

הביטוח הלאומי לא ישלול גימלת שמירת הריון בשל זכאות העובדת לדמי מחלה

אין תשלום דמי מחלה במקביל לתשלום גמלת שמירת הריון.