תיקון מס' – 39 לחוק עבודת נשים התשס"ז – 2007 הסדיר את נושא שמירת הריון כדלקמן:

 1. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי הריון, אם אישר הרופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל הריון מחייב זאת, ובמידה שאישר, דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
 2. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בחודשי הריון אם אישר רופא בכתב על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהריון, או את עוברה.
  דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
  הוראות פסיקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עובדת מחליפה.
 3. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי הריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי בשל סוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע עבודתה בשל היותה בהריון. דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
  הוראות פסיקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
 4. עובדת מבוטחת הזכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי שהייתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם הייתה בשמירת הריון.

שמירת הריון מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כהיעדרות מעבודה בתקופת הריון בשל אחד מאלה:

 1. מצב רפואי הנובע ומסכן את האישה או את עוברה, הכול בהתאם לאישור רפואי בכתב.
 2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה ע"י מעבידה.

שיעור הגמלה לכל יום – סכום השווה לשכר עבודה הרגיל של המבוטחת ולא יותר מ – 100% מהשכר הממוצע במשק מחולק ל – 30.
לא תשולם גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי למי שזכאית לתשלום בגין אותה תקופה שבה היא נמצאת בשמירת הריון והתשלום הוא בשל שמירת הריון אחר כלשהו, אך לא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה לשמירת הריון בשל זכאותה לדמי מחלה לפי סעיף 1 הנ"ל, ובלבד שלא ישולמו לה דמי מחלה לגמלה בשמירת הריון בעד אותה תקופה!