סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, עוסק בעובד שהועסק עפ"י חוזה לתקופה קצובה.

במידה והתקופה הגיעה לסיום, יש לראות את העובד כאילו פוטר אלא אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום החוזה, יש לשים לב כי סירוב העובד להצעה לחידוש החוזה תחשב כהתפטרות מצידו.

דוגמאות:

  • כאשר פג תוקפו של חוזה עבודה לתקופה קצובה, אולם נעשה הסכם חדש שתחילתו למחרת היום שבו פג תוקפו של קודמו, לא קמה זכאות לפיצויי פיטורים. אולם, במידה וחוזה העבודה מגיע לסיומו בנסיבות המזכות פיטורים, הזכאות היא לשתי התקופות גם יחד.
  • עובד שלא נאמר לו מלכתחילה כי הוא עובד לתקופה קצובה ולאחר התחלתו נקצבה לו התקופה – רואים אותו כמי שפוטר.
  • התפטרות עובד שסירב להצעה לחדש חוזה לתקופה קצובה בשכר הפחות משמעותית מזה שהוסכם בחוזה המקורי מזכה אותו בפיצויי פיטורים.