ביום 27.2.2012, פורסם חוק איסור קבלת בטחונות מעובד 2012. החוק קובע – המעביד אינו יכול לקבל במישרין או בעקיפין בטוחות כלשהן מעובד או ממועמד לעבודה ולא כל נכס משועבד כתמורה להבטיח את הישארותו של העובד בעבודה או בקבלתו לעבודה.

למי הסמכות לדון? לבית הדין לעבודה.

מה הסעד? הסעד המרכזי הוא פיצוי בהתאם למה שייראה לבית הדין בנסיבות העניין, ויש גם עונש – עד שישה חודשי מאסר או 150,600 ש"ח (נכון לחודש 4.2010).

האם התחייבות של עובד בכתב להישאר בעבודה תקופה מסוימת היא בטוחה ומהווה הפרה של הוראות החוק או לא?

בפרשנות, נראה על פניו כי התחייבות כתובה של עובד להישאר בעבודה לא תהווה הפרה של הוראות החוק – יחד עם זאת הפסיקה אינה עניפה מספיק כדי לתת תשובה חד משמעית לעניין.